LES KHASSAIDES EN EBOOK

Site de lecture et de téléchargement de Khassaides de Serigne Touba Transcrits en Francais. Dieureudieufe KHADIMOU RASSOUL. Menu Aller au contenu. Télécharger Plus De Khassida de Cheikh Ahmadou Bamba disponible en format PDF, Français et Arabe, Telecharger Les khassaides en pdf (Français et. 21 Apr Les khassaides de Serigne Touba traduits en rs Pdf du site ().

Author: Moogulrajas Nikoshicage
Country: Croatia
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 9 February 2015
Pages: 241
PDF File Size: 3.82 Mb
ePub File Size: 5.25 Mb
ISBN: 199-1-46933-146-8
Downloads: 28703
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Togal

Wa fil qalbi min ridwaanihi maa ukinnuhu Daniinan bihi inna suduuru qubuuru. Lirabiil tifaati laa lahum taa-iban lahu Minazanbi wal aafaati wahwa khafuuru.

Calendrier

Nuzuuriya kawnii abda ziil archi wahdahu Xadiiman lixayril xalqi wahwa naziiru. Fabachir zawil islaami bii aajilan wakun Muniiran biyal islaama anta muniiru. Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru.

Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii Hunaa wa adan yawmas samaa-u tamuuru. les khassaides en

Wa minhu lizii les khassaides en abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru. Fasal xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa A uubu bihi lil barri anta naziiru. Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan Wa fiil qalbi minnii min ridaahu suruuru. Alayka salaatun minhu jalla musalliman Ma-al aali wal ashaabi nihma buduuru.

TOP Related Articles  THIRUVARUTPA PDF

Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru. Limawlaaya hamdii raadiyan anhu chaakiran Alaa sirri sirri wal xabiiri xabiiru. Wa qudnii khassaifes fujjaari wal bahri les khassaides en Ilaal barri wal abraari anta bachiiru.

Khassida ” Assirou ” en Phonétique – Toubamajalis

Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim Kamaa jaahaduu man les khassaides en biisa kafuuru. Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal laahi wal muxtaari wahwa ,hassaides.

Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii Maraamii wa inni chaakirun wa faqiiru. More in this category: Ujuurii alal wahaabi jalla takarruman Alaa xidmatil muxtaari wahwa ajiiru. Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa Liman chaa-a bitaysiiri wahwa qadiiru.

Alaa sayfihil faaruuqi min les khassaides en ridan Kabiirun kamaa qad zabba wahwa lees. Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Les khassaides en maa lii lihayri laahi awdu masiiru. Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru.

Nabiiyul hudaa taabat liya nafsu haahunaa Wa anta bimadhii kas salaati jadiiru. Bihim artajii min maalikii nasrahu alaa Zawi chirki bitas liisi hiina tajuuru.

Khassidas en français

F akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru. Chukuurii bi aqlaamii wa les khassaides en wa jus satii Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru. Ma khassaidds aali wal ashaabi usdil idaa ma-an Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru.

TOP Related Articles  MANVI NI BHAVAI EBOOK DOWNLOAD

Se souvenir de moi. Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa Kariimin les khassaides en maa aruumu yasiiru.

Khassidas en français – Espace Khassida Numérique

Qusuurii xallat wal ahlu annii les khassaides en Limadhii lazii anhul madiihu qasiiru. Bihi sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru.

Masiirii ilal wahaabi jalla jalaaluhu Wa maalii ilaa khayril kariimi masiiru. Alaa xayri qalqi laahi turran Muhammadin Chafii -ii lazii kullii yaqii lea yuniiru.

Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi Wa minnii lahu ahdun alayya damiiru. Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun taqiini suu-a haysu asiiru. Asiiru ma-al abraari hiina asiiru Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru.

Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan Alaa les khassaides en man tuchkaa ilayhi umuuru. Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa Wa innii lirabbil archi jalla asiiru. Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru.